| |     ћирилица | english  
Naslovna
Statusna pitanja

Statusna pitanja

PRIJAVA RODJENJA DETETA

PRIZNANJE OČINSTVA

PRIJAVA BRAKA

PRIZNAVANJE STRANE SUDSKE PRESUDE O RAZVODU BRAKA

UPIS U EVIDENCIJU DRŽAVLJANA

 

PRIJAVA RODJENJA DETETA

Za prijavu deteta rodjenog u SAD radi upisa u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana Republike Srbije (po mestu poslednjeg prebivališta roditelja u Republici Srbiji) potrebno je dostaviti sledeće:

1. Popunjen zahtev ( MS Word ili PDF format) za upis u matičnu knjigu rođenih Republike Srbije potpisan od strane oba roditelja. Ukoliko se zahtev ne podnosi lično, uz prisustvo oba roditelja u Ambasadi, potpisi treba da budu overeni od strane Notary Public-a,

2. Popunjen zahtev ( MS Word ili PDF format) za upis deteta u evidenciju državljana Republike Srbije. Ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi, potpis treba da bude overen od strane Notary Public-a.

3. Original američkog izvoda iz matične knjige rođenih overen pečatom Apostille (overava SECRETARY OF STATE države gde je dete rođeno) i preveden na srpski jezik. Prevod izvoda može biti sačinjen i u Ambasadi uz naplatu takse.

4. Fotokopije uverenja o državljanstvu Republike Srbije i pasoša za oba roditelja (ako je jedan roditelj strani državljanin priložiti kopiju stranog pasoša ili izvoda iz matične knjige rodjenih),

5. Izvod iz matične knjige venčenih. Ukoliko brak nije upisan u matične knjige venčanih u Republici Srbiji, potrebno je podneti zahtev za prijavu braka. Ukoliko je dete vanbračno potrebna je izjava o priznanju očinstva.

6. Ukoliko je dete starije od 14 godina, potrebna je njegova saglasnost (Formular MS Word ili PDF format). Potpis deteta mora biti overen od strane Notary Public, ukoliko istu ne potpisuje u Ambasadi,

7. Konzularni troškovi u iznosu od 15 dolara se plačaju u gotovini ili Money Order-om koji glasi na Ambasadu Republike Srbije.

Napomena:

• Izvod iz matične knjige na engleskom jeziku mora imati prevod na srpski. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Ambasada vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara. Ukoliko se pošalje izvod bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara.

• Originalna dokumenta se šalju nadležnoj matičnoj službi u Republici Srbiji i ne vraćaju se podnosiocu zahteva.

 

PRIZNANJE OČINSTVA

Ukoliko je dete rodjeno vanbračno, a otac je poznat i želi da prizna očinstvo, može to učiniti u Ambasadi ukoliko je državljanin Republike Srbije (MS Word ili PDF format). Tom prilikom, neophodno je prisustvo oba roditelja a deteta samo ukoliko je starije od 14 godina. Ukoliko roditelji nisu u mogućnosti da dodju u Ambasadu, potpisi na izjavi moraju biti overeni od strane Notary Public. Otac - strani državljanin daje izjavu o priznavanju očinstva pred organima svoje države. Na osnovu date izjave o priznavanju očinstva, vrši se prijava rodjenja deteta.

 

PRIJAVA BRAKA

Za prijavu braka zaključenog u SAD radi upisa u matičnu knjigu venčanih po mestu poslednjeg prebivališta u Republici Srbiji potrebno je ovoj Ambasadi dostaviti sledeće:

1. Popunjen zahtev ( MS Word ili PDF format) za prijavu braka potpisan od strane supružnika. Potpisi treba da budu overeni od strane Notary Public, ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi.

2. Izjava o prezimenu posle zaključenja braka, potpisana od oba supružnika (MS Word ili PDF format). Potpisi treba da budu overeni od strane Notary Public-a, ukoliko se izjava ne potpisuje u Ambasadi.

3. Original američkog izvoda iz Matične knjige venčanih (Marriage certificate) overen pečatom Apostille od strane SECRETARY OF STATE savezne države u kojoj je brak sklopljen, preveden na srpski jezik,

4. Fotokopije uverenja o državljanstvu i pasoša Republike Srbije za oba supružnika (ako je jedan supružnik strani državljanin priložiti kopiju stranog pasoša ili izvoda iz matične knjige rodjenih)

5. Konzularni troškovi u iznosu od 23 dolara se plaćaju u gotovini ili Money Order-om koji glasi na Ambasadu Republike Srbije.

Napomena:

• Ukoliko supružnicima ovo nije prvi brak, neophodno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih iz Srbije u kome je u rubrici "napomena" upisano da je prethodni brak razveden.

• Izvod iz matične knjige na engleskom jeziku mora imati prevod na srpski. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Ambasada vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara. Ukoliko se pošalje izvod bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara.

• Originalna dokumenta se šalju nadležnoj matičnoj službi u Republici Srbiji i ne vraćaju se stranci.

 

PRIZNAVANJE STRANE SUDSKE PRESUDE O RAZVODU BRAKA

Ako je brak razveden u SAD, potrebno je da se pokrene postupak za priznavanje strane sudske presude o razvodu braka kod opštinskog suda u Republici Srbiji, prema mestu poslednjeg prebivališta. Američka presuda o razvodu braka treba da bude overena pečatom Apostille i prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača u Republici Srbiji. Po donošenju rešenja o priznavanju sudske presude o razvodu braka, isto treba dostaviti nadležnoj matičnoj službi kako bi se data činjenica evidentirala. Dodatne informacije o statusnim pitanjima možete naći ovde. Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Ambasadi.

 

UPIS U EVIDENCIJU DRŽAVLJANA

Lice starije od 18 godina, rođeno u inostranstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku njegovog rođenja bio državljanin Republike Srbije, stiče poreklom državljanstvo Republike Srbije ako do navršene 23 godine života podnese zahtev za upis u evidenciju državljana. (Član 10 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta:

• Popunjen zahtev za upis u evidenciju državljana (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi

• Dokaz da lice nije upisano u evidenciju državljana Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije, i to po mestu prebivališta ili rodjenja njegovih roditelja u momentu rodjenja podnosioca zahteva,

• Original izvoda iz matične knjige rođenih. Ako je lice rođeno u SAD izvod iz matične knjige rođenih mora biti overen pečatom Apostille u kancelariji Secretary of the State - Office for Authentication of Documents one savezne države u kojoj je podnosilac zahteva rođen. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse),

• Original uverenja o državljanstvu za roditelje, ne starije od šest meseci,

• Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje,

• Izvod iz matične knjige venčanih za lice koje podnosi zahtev ukoliko je u braku,

• Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte ili vozačke dozvole),

• Fotokopija pasoša roditelja. Istu treba notarizovati ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi.

Konzularni troškovi iznose 15 dolara i plaćaju se gotovinom ili Money Order-om koji glasi na Ambasadu Republike Srbije. Taksa je nepovratna.

Napomene:

• Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati overen prevod na srpski jezik. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Ambasada vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara po svakom dokumentu. Ukoliko se pošalje dokument bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara po svakom dokumentu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
ON-LINE APLIKACIJE ZA IZDAVANjE VIZA D-ZA ZAPOŠLjAVANjE
Obaveštenje o cenama konzularnih usluga
Overa dokumenata
Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša
Cenovnik konzularnih usluga
Nadležnost diplomatsko-konzularnih predstavništava u SAD
Putne isprave
VIZE
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Putovanje drzavljana Srbije u SAD
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Ostale konzularne usluge
Formulari