| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу може да користи само лице на чије име је издата.

Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка или оштећења обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

 

ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША

НЕСТАНАК ПАСОША

ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА ПОВРАТАК У СРБИЈУ

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША

Захтев за биометријски пасош се подноси лично, доласком у Амбасаду. Подношење захтева и узимање биометријских података (фотографисање, узимање отисака прстију) траје до 30 минута.

Неопходна документа за издавање биометријског пасоша:

1. Документ за идентификацију издат од стране надлежног органа Републике Србије: биометријски пасош, лична карта или возачка дозвола. Уколико подносилац захтева не поседује ниједан од наведених докумената издат од стране надлежног органа у Републици Србији, неопходно је поднети важећи амерички идентификациони документ (пасош, возачка дозвола, зелена карта).

2. Оригинално уверење о држављанству Републике Србије, не старије од годину дана, само приликом издавања првог биометријског пасоша.

3. Оригинални извод из матичне књиге рођених издат у Републици Србији, само приликом издавања првог биометријског пасоша. Код сваког наредног биометријског пасоша, извод је потребан једино ако је дошло до промене личних података.

Приликом подношења захтева за издавање првог биометријског пасоша документа под тачком 2 и 3 (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених) прибавиће надлежан орган за издавање пасоша уз сагласност подносиоца захтева. У ту сврху се потписује одговарајућа изјава приликом подношења захтева. Према Закону, рок за прибављање докумената по службеној дужности је 15 дана.

Подносиоци захтева, без обзира на законску обавезу прибављања докумената службеним путем, могу самостално да прибаве документа под тачком 2 и 3 и исте поднесу на увид приликом подношења захтева за издавање пасоша. 

Дете, без обзира на старост, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. За малолетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан. Изјаву можете погледати овде. Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и када је један родитељ страни држављанин, погледајте овде. Потпис родитеља на изјави треба да буде оверен од стране Notary Public а потом оверен штамбиљем Apostille у канцеларији Secretary of the State - Office for Authentication of Documents.

Конзуларна такса у износу од 76 долара се може платити искључиво у готовини или Money Order-ом.

Законски рок за решавање захтева за пасош, поднет у иностранству, је два месеца. Пасоши се израђују у Републици Србији. Пасош се преузима лично, доласком у Амбасаду пошто се претходно добије обавештење да је биометријски пасош достављен Амбасади ради уручења.

Амбасада није у могућности да прими захтеве за биометријски пасош за следећа лица:

• децу рођену у САД док се не изврши пријава рођења, односно не упишу у матичу књигу рођених у Републици Србији, пријави пребивалиште и одреди ЈМБГ (јединствени матични број грађанина).

• која закључе брак у САД и промене презиме, док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама венчаних у Републици Србији кликни.

 

НЕСТАНАК ПАСОША

У случају губитка или крађе биометријског пасоша Републике Србије, неопходно је пријавити нестанак пасоша америчкој полицији и о томе добити потврду/извештај. Након тога се у Амбасади Републике Србије може покренути процедура за проглашавање несталог пасоша неважећим и поднети захтев за издавање новог пасоша или путног листа за повратак у Републику Србију.

 

I За издавање новог пасоша неопходно је приложити следећа документа:

1. Документ за идентификацију (плави пасош СР Југославије, лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Амерички идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије.

2. Извештај полиције о нестанку пасоша

3. Попуњена и потписана изјава о нестанку пасошa (МS Word формат)

4. Копија уплатинице као доказ о плаћеној такси за оглашавање пасоша неважећим на текући рачун ЈП „Слжбени гласник Р Србије“ 160-14944-58 у износу од 39,00 долара. Упутство за уплату можете погледати овде.

5. Укупна конзуларна такса за решење о проглашењу пасоша неважећим (36,00 долара) и издавање новог пасоша (76,00 долара) у износу од 112,00 долара може се платити искључиво у готовини или Money Order-ом.

 

II За издавање путног листа неопходно је приложити следећа документа:

1. Документ за идентификацију (лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Амерички идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије.

2. Извештај полиције о нестанку пасоша

3. Попуњена и потписана изјава о нестанку пасоша (МS Word формат)

4. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 цм које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)

5. Читко попуњен захтев за издавање путног листа, потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public уколико се захтев шаље поштом

6. Конзуларна такса у износу од 64 долара се може платити искључиво у готовини или Money Order-ом

7. Уколико се захтев пошаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином.

 

ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА ПОВРАТАК СРБИЈУ

Путни лист је путна исправа која служи само за повратак у Републику Србију и важи месец дана од дана издавања. Издаје се лицима која су пријавила нестанак пасоша или у другим случaјевима прописаним Законом. Захтев за издавање путног листа се мора поднети лично, доласком у Амбасаду Републике Србије или путем поште. Неопходно је приложити следећа документа:

1. Документ за идентификацију (плави пасош СР Југославије, лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Амерички идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије.

2. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 цм које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)

3. Читко попуњен захтев за издавање путног листа, потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public уколико се захтев шаље поштом)

4. Конзуларна такса у износу од 64 долара се може платити искључиво у готовини или Money Order-ом

5. Уколико се захтев шаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином. За додатна обавештења, молимо обратите се Амбасади.

Амбасада препоручује да се пре куповине авионске карте за повратак у Србију, претходно провери да ли је потребна транзитна виза за земљу преко које ће носилац путног листа Р.Србије путовати за Србију. Наведено можете проверити овде. 

За додатна обавештења, молимо обратите се Амбасади.

 

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питање: Поседујем плави пасош СР Југославије на којем пише да важи до 15.августа 2018. Интересује ме да ли са тим пасошем могу да путујем?

Одговор: Са наведеним пасошем не можете да путујете без обзира на датум важења који је уписан у пасошу. Тзв. плави пасоши су престали да важе 31.децембра 2011.године. Саветујемо вам да поднесте затев за издавање новог биометријског пасоша.

Питање: С обзиром да боравим у Калифорнији молим да ме обавестите где у САД могу да поднесем захтев за биометријски пасош?

Одговор: Захтев за биометријски пасош се може поднети у било ком од три дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије у САД. То су: Амбасада у Вашингтону и генерални конзулати у Њујорку и Чикагу. За остале конзуларне услуге неопходно је да се обратите надлежном представништву у складу са јурисдикцијом.

Питање: С обзиром да боравим у Аризони да ли постоји неки други начин да се поднесе захтев за биометријски пасош осим личног доласка?

Одговор: Захтев за пасош мора да се поднесе лично јер се приликом подношења захтева преузимају биометријски подаци (отисци прстију, дигитални потпис, дигитална фотографија).

Питање: Боравим у САД дуги низ година и интересује ме на који начин могу да прибавим извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству из Србије?

Одговор: Документа се могу прибавити на један од следећих начина: - лично, уколико путујете у Србију; - преко рођака или пријатеља који би требало да контактирају надлежног матичара и провере да ли у ваше име могу да подигну документа. У неким општинама документа се могу наручити из Србије и путем поште или online; - преко Амбасаде – погледајте на сајту: Остале конзуларне услуге/Прибављање докумената из Србије; - преко неколико портала из Србије, преко којих документа можете наручити online - http://www.euprava.gov.rs/eusluge, www.dijasporanis.com, www.myidea.rs

Питање: На сајту сам прочитао да је потребно да приложим извод из матичне књиге рођених издат од органа Републике Србије. С обзиром да сам рођен у Хрватској да ли прихватате хрватски извод из матичне књиге рођених?

Одговор: Приликом подношења захтева за пасош може се поднети извод из матичне књиге рођених издат од надлежних органа бивших југословенских република. Истовремено вас обавештавамо да постоји законска могућност да и у Србији, уколико имате пребивалиште, будете уписани у матичну књигу рођених и да вам се након тога изда српски извод из матичне књиге рођених. Захтев за упис морате да поднесете надлежном матичару у Србији.

Питање: Да ли је неопходно да долазим у Вашингтон ради преузимања биометријског пасоша?

Одговор: Неопходно је да дођете у Вашингтон да лично преузимете пасош. Постоји законска могућност да дате овлашћење лицу које у ваше име може да преузме пасош. То је регулисано чланом 32 Закона о путним исправама, који гласи: “Путну исправу преузеће лично подносилац захтева, односно, законски заступник или лице које он овласти“.

Питање: Захтев за биометријски пасош сам поднео у Генералном конзулату Србије у Чикагу. Да ли нови пасош могу да подигнем у Амбасади у Вашингтону?

Одговор: Пасош можете да преузмете једино у представништву у коме сте и поднели захтев. С обзиром да сте поднели захтев у Чикагу, пасош се може преузети искључиво у Чикагу.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ON-LINE АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВИЗА Д-ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Обавештење о ценама конзуларних услуга
Овера докумената
Ценовник конзуларних услуга
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша
Формулари
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство