| |     latinica | english  
Насловна
Статусна питања

Пријава брака склопљеног пред иностраним органом

Склапање брака у конзулату

Пријава детета рођеног у иностранству

Признавање очинства

Усвојење

Развод брака

  

ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА


За пријаву детета рођеног у САД ради уписа у матичну књигу рођених  и евиденцију држављана Републике Србије (по месту последњег пребивалишта родитеља у Републици Србији) потребно је доставити следеће:

Попуњен захтев( MS Word или PDF формат) за упис у матичну књигу рођених Републике Србије  потписан од стране оба родитеља. Уколико се захтев не подноси лично, уз присуство оба родитеља у Генералном конзулату, потписи треба да буду оверени од стране Notary Public-a.
Попуњен захтев ( MS Word или PDF формат) за упис детета у евиденцију држављана Републике Србије. Уколико се захтев не подноси лично у Генералном конзулату, потпис треба да буде оверен од стране Notary Public-a.
Оригинал америчког извода из матичне књиге рођених оверен печатом Apostille (оверава SECRETARY OF STATE државе где је дете рођено) и преведен на српски језик ћириличним писмом. Превод извода може бити сачињен и у Генералном конзулату уз наплату таксе.
Фотокопије важећих биометријских пасоша Републике Србије за оба родитеља (ако је један родитељ страни држављанин приложити копију страног пасоша). Уколико родитељи не поседују важеће биометријске пасоше Републике Србије неопходно је приложити фотокопије уверења о држављанству Републике Србије за оба родитеља.
Извод из матичне књиге венчаних. Уколико брак није уписан у матичне књиге венчаних у Републици Србији, потребно је поднети захтев за пријаву брака. Уколико је дете ванбрачно потребна је изјава о признању очинства.
Уколико је дете старије од 14 година, потребна је његова сагласност (Формулар MS Word  или  PDF формат). Потпис детета мора бити оверен од стране Notary Public, уколико исту не потписује у Генералном конзулату.
Конзуларни трошкови у износу од 15 долара се плаћају у готовини или Money Order-ом који гласи на Генерални конзулат Републике Србије у Чикагу. 
     Напомена:

Извод из матичне књиге на енглеском језику мора имати оверен превод на српски ћириличним писмом. Уколико се пошаље превод документа, Генерални конзулат врши оверу превода уз наплату таксе у износу од 34 долара. Уколико се пошаље извод без превода, наплаћује се превод и овера истог у износу од 78 долара.
У складу са новим Законом о управном поступку, један од родитеља може потписати изјаву да надлежан орган у Републици Србији службеним путем прибави податке неопходне за поступак одлучивања (MS Word или PDF формат). Ако се изјава не потписује у Генералном конзулату, неопходно је исту потписати пред нотаром. Уколико се уз захтев подноси дата изјава, у том случају није потребно подносити извод из матичне књиге венчаних и фотокопије уверења о држављанству Републике Србије за родитеље.
Оригинална документа се шаљу надлежној матичној служби у Републици Србији и не враћају се подносиоцу захтева.

   
ПРИЗНАЊЕ ОЧИНСТВА


Уколико је дете рођено ванбрачно, а отац је познат и жели да призна очинство, може то учинити у Генералном конзулату уколико је држављанин Републике Србије (MS Word или PDF format ). Том приликом, неопходно је присуство оба родитеља а детета само уколико је старије од 14 година. Уколико родитељи нису у могућности да дођу у Генерални конзулат, потписи на изјави морају бити оверени од стране Notary Public. Отац - страни држављанин даје изјаву о признавању очинства пред органима своје државе. На основу дате изјаве о признавању очинства, врши се пријава рођења детета.
  

ПРИЈАВА БРАКА    

                           
За пријаву брака  закљученог у САД ради уписа у матичну књигу венчаних по месту последњег пребивалишта у Републици Србији потребно је овом Генералном конзулату доставити следеће:

Попуњен захтев (MS Word или PDF формат) за пријаву брака потписан од стране супружника. Потписи треба да буду оверени од стране Notary Public, уколико се захтев не подноси лично у Генералном конзулату.
Изјава о презимену после закључења брака, потписана од оба супружника (MS Word ili PDF формат). Потписи треба да буду оверени од стране Notary Public-a, уколико се изјава не потписује у Генералном конзулату.
Оригинал америчког извода из матичне књиге венчаних (Marriage certificate) оверен печатом Apostille од стране SECRETARY OF  STATE савезне државе у којој је брак склопљен, преведен на српски језик.
Фотокопије важећих биометријских пасоша или личне карте Републике Србије за оба супружника (ако је један супружник страни држављанин приложити копију страног пасоша или другог страног идентификационог документа).
Конзуларни трошкови у износу од 23 долара се плаћају у готовини или Money Order-ом који гласи на Генерални конзулат Републике Србије у Чикагу.
     Напомена:

Уколико супружницима ово није први брак, неопходно је приложити извод из матичне књиге рођених из Србије у коме је у рубрици "напомена" уписано да је претходни брак разведен. Ово није потребно уколико се, у складу са новим Законом о управном поступку, поднесе изјава  да надлежан орган у Републици Србији службеним путем прибави податке неопходне за поступак одлучивања (MS WORD или PDF формат). Ако се изјава не потписује у Генералном конзулату, неопходно је исту потписати пред нотаром.
Извод из матичне књиге на енглеском језику мора имати оверен превод на српски ћириличним писмом. Уколико се пошаље превод документа, Генерални конзулат врши оверу превода уз наплату таксе у износу од 34 долара. Уколико се пошаље извод без превода, наплаћује се превод и овера истог у износу од 78 долара.
Оригинална документа се шаљу надлежној матичној служби у Републици Србији и не враћају се странци.
   


ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ СУДСКЕ ПРЕСУДЕ О РАЗВОДУ БРАКА


Ако је брак разведен у САД, потребно је да се покрене поступак за признавање стране судске пресуде о разводу брака код општинског суда у Републици Србији, према месту последњег пребивалишта. Америчка пресуда о разводу брака треба да буде оверена печатом Apostille и преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача у Р Србији.

По доношењу решења о признавању судске пресуде о разводу брака, исто треба доставити надлежној матичној служби како би се дата чињеница евидентирала.

ПРИЈАВА ЧИЊЕНИЦЕ СМРТИ

За пријаву чињенице смрти у САД ради уписа у матичну књигу умрлих по месту последњег пребивалишта у Републици Србији потребно је овом Генералном конзулату доставити следеће:

Попуњен захтев (MS Word или PDF формат)  за пријаву чињенице. Потпис треба да буде оверен од стране Notary Public, уколико се захтев не подноси лично у Генералном конзулату.

Оригинал америчког извода из матичне књиге умрлих (Death Certificate) оверен печатом Apostille од стране SECRETARY OF  STATE савезне државе у којој је лице преминуло, преведен на српски језик ћириличним писмом.

Важећи пасош или лична карта Републике Србије преминулог лица (ако лице није поседовало важећи пасош или личну карту Р.Србије, потребно је доставити други стари документ који доказује последње пребивалиште лица у Србији).

Конзуларни трошкови у износу од 19 долара се плаћају у готовини или Money Order-ом који гласи на Генерални конзулат Републике Србије у Чикагу.


     Напомена:

Извод из матичне књиге на енглеском језику мора имати превод на српски ћириличним писмом. Уколико се пошаље превод документа, Генерални конзулат врши оверу превода уз наплату таксе у износу од 34 долара. Уколико се пошаље извод без превода, наплаћује се превод и овера истог у износу од 78 долара.
Оригинална документа се шаљу надлежној матичној служби у Републици Србији и не враћају се странци.

УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАВЉАНА


Лице старије од 18 година, рођено у иностранству, чији је један родитељ у тренутку његовог рођења био држављанин Републике Србије, стиче пореклом држављанство Републике Србије ако до навршене 23 године живота поднесе захтев за упис у евиденцију држављана. (Члан 10 Закона о држављанству).

Потребна документа:

Попуњен захтев за упис у евиденцију држављана (Формулар MS WORD или PDF формат). Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Генералном конзулату.
Попуњен формулар (MS Word или PDF формат) уколико се потпише изјава да надлежан орган у Републици Србији службеним путем прибави податке неопходне за поступак одлучивања (MS WORD или PDF format). Ако се изјава не потписује у Генералном конзулату, неопходно је исту потписати пред нотаром. Уколико се уз захтев подноси дата изјава, у том случају није потребно подносити документа под тачкама 3, 5 и 6.  
Доказ да лице није уписано у евиденцију држављана Републике Србије на територији Републике Србије, и то по месту пребивалишта или рођења његових родитеља у моменту рођења подносиоца захтева. Овај доказ није потребно подносити уколико се потпише изјава да се наведени доказ прибави службеним путем.
Оригинал америчкког извода из матичне књиге рођених оверен печатом Apostille у канцеларији Secretary of the State – Office for Authentication of Documents оне савезне државе у којој је подносилац захтева рођен. Такође, уз извод се доставља оверен превод истог на српски језик ћириличним писмом. Превод може бити сачињен и оверен и у Генералном конзулату уз наплату таксе.
Оригинал уверења о држављанству Републике Србије за родитеље, не старије од годину дана. Ова документа није потребно подносити уколико се потпише изјава да се подаци о држављанству Србије за родитеље прибаве службеним путем.
Извод из матичне књиге венчаних за родитеље издат од стране надлежног органа Републике Србије. Овај документ није потребно подносити уколико се потпише изјава да се наведени податак прибави службеним путем.
Доказ о боравку у САД (копија зелене карте или возачке дозволе).
Фотокопија пасоша родитеља. Исту треба нотаризовати уколико се захтев не подноси лично у Генералном конзулату.
Конзуларни трошкови износе 15 долара и плаћају се готовином или Money Order-ом који гласи на Генерални конзулат Републике Србије у Чикагу. Такса је неповратна.

Напомене:

Сваки документ на енглеском језику мора имати оверен превод на српски језик. Уколико се пошаље превод документа, Генерални конзулат врши оверу превода уз наплату таксе у износу од 34 долара по сваком документу. Уколико се пошаље документ без превода, наплаћује се превод и овера истог у износу од 78 долара по сваком документу.

ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА

Најчешће промене личног имена настају приликом венчања и преузимања презимена супружника. Уколико је брак склопљен у иностранству, односно у САД, неопходно је извршити пријаву брака ради уписа у матичне књиге венчаних у Србији. Детаље у вези са пријавом брака можете погледати на овој страници горе.

Такође, држављани Србије који су својевремено емигрирали у САД често су приликом пријема у држављанство САД променили своје лично име. Ради илустрације наводимо пример да је лице под именом Јован Петровић променио лично име у John Petrovich. Генерални конзулат саветује у оваквим случајевима да се лично име у Србији усклади са личним именом у САД, што значи да се у правном саобраћају и једне и друге земље чији су држављани користи истоветно лично име. Генерални конзулат сматра да је веома битно да се на документима обе земље налази исто лично име што олакашава путовање као и обављање свих других правних радњи како у Србији тако и у САД.

Наводимо следећи пример: ако је држављанин Србије променио лично име у САД а исто није учинио и у Србији, а жели да поднесе захтев за пасош Србије биће неопходно да се његово лично име на америчком идентификационом документу (пасош САД) у потпуности слаже са именом уписаним у матичним књигама у Србији. Уколико се имена не слажу, пре подношења захтева за пасош неопходно је поднети захтев за промену личног имена у Србији и на тај начин ускладити своје лично име у САД са личним именом у Србији. Наравно могуће је урадити и обрнуто – променити своје лично име у САД и вратити се на лично име које је већ уписано у матичним књигама у Србији.

Према Породичном закону Србије лично име се састоји од имена и презимена. Нема средњег имена као у САД. Уколико лице има средње име у САД, исто се за упис у матичне књиге у Србији обично придодаје имену (не презимену).

Лице чије име или презиме, односно и име и презиме, садржи више од три речи дужно је да се у правном саобраћају служи скраћеним личним именом. Тим поводом се матичару даје изјава о скраћеном личном имену.

Захтев за промену личног имена подноси се општинској управи на чијем подручју подносилац захтева има пребивалиште у Србији. Општинска управа која прихвати захтев за промену личног имена дужна је да о томе обавести надлежног матичара ради уписа промене личног имена у матичну књигу рођених и венчаних и орган који води евиденцију о пребивалишту грађана.

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ON-LINE АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВИЗА Д-ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Обавештење о ценама конзуларних услуга
Овера докумената
Ценовник конзуларних услуга
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша
Формулари
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство