| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

Овера докумената
Овера пуномоћја у вези са некретнинама у Р.Србији и овера наследних изјава

Обавештавамо грађане да је усвајање Закона о изменама и допунама Закона о облигационим односима (“Сл.гласник РС” бр.18/2020 од 03. марта 2020. године)  довело до измена у примени јавнобележничких прописа у дипломатско-конзуларном представништву приликом овере исправа у вези са непокретностима и наследним изјавама у Републици Србији.
У складу са наведеним, обавештавамо о изменама које се односе на овере докумената у вези са непокретностима:
1. Пуномоћје којим се овлашћује лице (пуномоћник) да закључи уговор о промету непокретности у Републици Србији се више не сачињава у форми јавнобележничког записа или у форми потврђене (солемнизоване) исправе. Довољна је овера потписа даваоца пуномоћја.
2. Пуномоћје којим се овлашћује лице (пуномоћник) да закључи уговор о промету непокретности у Републици Србији се може потписати пред надлежним иностраним органом и исто мора бити прописно легализовано (Apostille овера)
3. Саглаcност трећег лица за закључење уговора о промету непокретности у Репубици Србији се више не сачињава у форми потврђене (солемнизоване) исправе. Довољна је овера потписа даваоца сагласности.

Измене које се односе на овере докумената у вези са наследним правима:

1. Наследна изјава којом се наследник прихвата наслеђа се више не сачињава у форми потврђене (солемнизоване) исправе.Довољна је овера потписа даваоца изјаве;
2. Наследна изјава којом се наследник прихвата наслеђа и истовремено уступа у корист другог наследника, односно изјава којом се наследник одриче наследства у корист другог наследника, као и у случајевима негативне наследне изјаве (одрицања од наслеђа оставиоца) мора бити сачињена у форми потврђене (солемнизоване) исправе;
3. Пуномоћје којим се овлашћује лице да у име даваоца да наследну изјаву, без обзира да ли се прихвата или одриче, се више не сачињава у форми потврђене (солеминзоване) исправе. Довољна је овера потписа даваоца овлашћења.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ON-LINE АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВИЗА Д-ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Обавештење о ценама конзуларних услуга
Овера докумената
Ценовник конзуларних услуга
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша
Формулари
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство