| |     latinica | english  
Насловна
Држављанство

Држављанство

ПРИЈЕМ ИСЕЉЕНИКА У ДРЖАВЉАНСТВО

ПРИЈЕМ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ДРЖАВЉАНСТВО

ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО ПРИПАДНИКА СРПСКОГ НАРОДА

ПРИЈЕМ ПО ОСНОВУ ПРЕБИВАЛИШТА У СРБИЈИ 26. ДЕЦЕМБРА 2016.

УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАВЉАНА

УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА

ПОНОВНО СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА

ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА

ОДРИЦАЊЕ ОД ДРЖАВЉАНСТВА

 

ПРИЈЕМ ИСЕЉЕНИКА У ДРЖАВЉАНСТВО

Исељеник (лице које се иселило из Републике Србије са намером да стално живи у иностранству) и његов потомак могу бити примљени у држављанство Републике Србије под условом да је подносилац захтева навршио 18 година живота, да му није одузета пословна способност и да поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. (Члан 18 Закона о држављанству)

Потребна документа:

• Попуњен захтев за пријем у држављанство Републике Србије (Формулар MS WORD или PDF формат). Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади,

• Изјава да се Република Србија сматра својом државом (Формулар MS WORD или PDF формат). Потпис подносиоца изјаве мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади,

• Оригинал извода из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци (ако је лице рођено у САД извод из матичне књиге рођених мора бити оверен штамбиљем Apostille у канцеларији Secretary of the State – Office for Authentication of Documents оне савезне државе у којој је подносилац захтева рођен. Такође, уз извод се доставља оверен превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбаади уз наплату таксе),

• Оригинал извода из матичне књиге венчаних, оверен штамбиљем Apostille са преводом документа на српски језик,

• Извод из матичне књиге рођених за претке који су рођени у Републици Србији и имали држављанство Републике Србије (ако подносилац захтева није рођен у Републици Србији),

• Фотокопије старих пасоша и других докумената којима странка располаже,

• Доказ о боравку у САД (копија зелене карте или возачке дозволе),

• Фотокопија пасоша. Исту треба нотаризовати уколико се захтев не подноси лично у Амбасади.

Уколико је малолетно лице обухваћено захтевом родитеља:

• Захтев и изјаву потписује родитељ. Потпис мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се захтев не подноси лично у Амбасади,

• Изјава о сагласности другог родитеља (Формулар MS Word или PDF формат). Потпис родитеља мора бити оверен од стране Notary Public, уколико се изјава не потписује у Амбасади.

• Дете узраста од 14 до навршених 18 година потписује изјаву (Формулар MS WORD или PDF формат) да је сагласно са поднетим захтевом родитеља за стицање држављанства. Потпис мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се дете не потписује у Амбасади,

• За дете рођено у САД потребно је доставити оригинал извода из матичне књиге рођених оверен штамбиљем Apostille у Канцеларији Secretary of State – Office for Authentication of Documents. Такође, уз извод се доставља оверен превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбасади уз наплату таксе.

Конзуларна такса износи 248 долара и плаћа се готовином или Money Order-ом који гласи на Амбасаду Републике Србије. Такса је неповратна.

Напомене:

• Уколико захтев подноси породица (супружници и њихова малолетна деца) плаћа се такса за целу породицу у износу од 284 доларa.

• Сваки документ на енглеском језику мора имати оверен превод на српски језик. Уколико се пошаље превод документа, Амбасада врши оверу превода уз наплату таксе у износу од 34 долара по сваком документу. Уколико се пошаље документ без превода, наплаћује се превод и овера истог у износу од 78 долара по сваком документу.

• Овера потписа на изјави о сагласности детета од 14 до 18 година се плаћа у износу од 36 долара.

 

ПРИЈЕМ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ДРЖАВЉАНСТВО

Лице рођено у другој републици раније СФРЈ које је имало држављанство те републике или је држављанин друге државе настале на територији раније СФРЈ, које као избегло, прогнано или расељено лице борави на територији Републике Србије или је избегло у иностранство, а које нема пребивалиште на територији Републике Србије, може бити примљено у држављанство Републике Србије под условом да је навршило 18 година живота, није му одузета пословна способност и да поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. (Члан 23 Закона о држављанству).

Потребна документа:

• Попуњен захтев за пријем у држављанство (Формулар MS WORD или PDF формат). Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади,

• Изјава да се Република Србија сматра својом државом (Формулар MS WORD или PDF формат). Потпис подносиоца изјаве мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се иста не подноси лично у Амбасади,

• Оригинал извода из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци,

• Оригинал извода из матичне књиге венчаних (за брак закључен у САД, Mariage Certificate оверен штамбиљем Apostille и преводом на српски језик),

• Оригинал уверења о држављанству друге државе настале на територији СФРЈ, не старији од шест месеци,

• Доказ о избегличком статусу или статусу прогнаног или расељеног лица (фотокопија свих страница легитимације избеглог или прогнаног лица или другог одговарајућег документа),

• Доказ о боравку у САД (копија зелене карте или возачке дозволе),

• Копија пасоша. Исту треба нотаризовати уколико се захтев не подноси лично у Амбасади.

Уколико је малолетно лице обухваћено захтевом родитеља:

• Захтев и изјаву потписује родитељ. Потпис мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се захтев не подноси лично у Амбасади,

• Изјава о сагласности другог родитеља (Формулар MS Word или PDF формат). Потпис родитеља мора бити оверен од стране Notary Public, уколико се изјава не потписује у Амбасади.

• Дете узраста од 14 до навршених 18 година потписује изјаву (Формулар MS WORD или PDF формат) да је сагласно са поднетим захтевом родитеља за стицање држављанства. Потпис мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се дете не потписује у Амбасади,

• За дете рођено у САД потребно је доставити оригинал извода из матичне књиге рођених оверен штамбиљем Apostille у Канцеларији Secretary of State – Office for Authentication of Documents. Такође, уз извод се доставља оверен превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбасади уз наплату таксе.

Конзуларна такса износи 99 доларa и плаћа се готовином или Money Order-ом који гласи на Амбасаду Републике Србије. Такса је неповратна.

Напомене:

• Уколико захтев подноси породица (супружници и њихова малолетна деца) плаћа се такса за целу породицу у износу од 135 долара.

• Сваки документ на енглеском језику мора имати оверен превод на српски језик. Уколико се пошаље превод документа, Амбасада врши оверу превода уз наплату таксе у износу од 34 долара по сваком документу. Уколико се пошаље документ без превода, наплаћује се превод и овера истог у износу од 78 долара по сваком документу.

• Овера потписа на изјави о сагласности детета од 14 до 18 година се плаћа у износу од 36 долара.

 

ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО ПРИПАДНИКА СРПСКОГ НАРОДА

Припадник српског народа, који нема пребивалиште на територији Републике Србије, може бити примљен у држављанство Републике Србије под условом да је навршио 18 година живота, није му одузета пословна способност и поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. (Члан 23 Закона о држављанству)

Потребна документа:

• Попуњен захтев за пријем у држављанство (Формулар MS WORD или PDF формат). Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади,

• Изјава да Републику Србију сматра својом државом (Формулар MS WORD или PDF формат). Потпис подносиоца изјаве мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади.

• Оригинал извода из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци,

• Оригинал изводa из матичне књиге венчаних (за брак закључен у САД, mariage certificate оверен штамбиљем Apostille и преводом на српски језик),

• Оригинал уверења о држављанству (не старије од шест месеци уколико је држављанство државе настале на територије бивше Југославије),

• Доказ о боравку у САД (копија зелене карте или возачке дозволе),

• Фотокопија пасоша. Исту треба нотаризовати уколико се захтев не подноси лично у Амбасади.

Уколико је малолетно лице обухваћено захтевом родитеља:

• Захтев и изјаву потписује родитељ. Потпис мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се захтев не подноси лично у Амбасади,

• Изјава о сагласности другог родитеља (Формулар MS Word или PDF формат). Потпис родитеља мора бити оверен од стране Notary Public, уколико се изјава не потписује у Амбасади.

• Дете узраста од 14 до навршених 18 година потписује изјаву (Формулар MS WORD или PDF формат) да је сагласно са поднетим захтевом родитеља за стицање држављанства. Потпис мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се дете не потписује у Амбасади,

• За дете рођено у САД потребно је доставити оригинал извода из матичне књиге рођених оверен штамбиљем Apostille у Канцеларији Secretary of State – Office for Authentication of Documents. Такође, уз извод се доставља оверен превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбасади уз наплату таксе.

Конзуларна такса износи 248 долара и плаћа се готовином или Money Order-ом који гласи на Амбасаду Републике Србије. Такса је неповратна.

Напомене:

• Уколико захтев подноси породица (супружници и њихова малолетна деца) плаћа се такса за целу породицу у износу од 284 долара.

• Сваки документ на енглеском језику мора имати оверен превод на српски језик. Уколико се пошаље превод документа, Амбасада врши оверу превода уз наплату таксе у износу од 34 долара по сваком документу. Уколико се пошаље документ без превода, наплаћује се превод и овера истог у износу од 78 долара по сваком документу.

• Овера потписа на изјави о сагласности детета од 14 до 18 година се плаћа у износу од 36 долара.

 

ПРИЈЕМ ПО ОСНОВУ ПРЕБИВАЛИШТА У СРБИЈИ 26. ДЕЦЕМБРА 2016.

У држављанство Републике Србије може бити примљен држављанин СФРЈ или држављанин друге републике раније СФРЈ, односно држављанин друге државе настале на територији СФРЈ, који на дан 31. децембра 2016.године и на дан подношења захтева има пријављено пребивалиште у Републици Србији. Захтев по одвом основу се може поднети до 03. априла 2019.године. (Члан 3. Закона о допунама Закона о држављанству Републике Србије)

Потребна документа:

  1. Попуњен захтев за пријем у држављанство Републике Србије (Формулар МS Word или PDF формат). Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади.
  2. Изјава да се Република Србија сматра својом државом (Формулар МS Word или PDF формат). Потпис подносиоца изјаве мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се иста не подноси лично у Амбасади.
  3. Уверење о пребивалишту у Републици Србији. Уверење није потребно поднети уколико се попуни и потпише формулар (МS Word или PDF формат) да надлежан орган у Републици Србији службеним путем прибави податке о пребивалишту у Републици Србији. Ако се ова изјава не потписује у Амбасади, неопходно је исту потписати пред нотаром. Амбасада препоручује да се поднесе копија личне карте која указује на пребивалиште у Републици Србији.
  4. Оригинал извода из матичне књиге рођених, не старији од годину дана.
  5. Оригинал уверења о држављанству државе настале на територији бивше Југославије, не старије од годину дана.
  6. Оригинал извод из матичне књиге венчаних (брак закључен у САД мора бити пријављен у држави рођења).
  7. Доказ о боравку у САД (копија зелене карте или возачке дозволе).
  8. Фотокопија пасоша. Исту треба нотаризовати уколико се захтев не подноси лично у Амбасади.

Конзуларна такса износи 248 долара и плаћа се готовином или Money Order-ом који гласи на Амбасаду Републике Србије. Такса је неповратна.

 

УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАВЉАНА

Лице старије од 18 година, рођено у иностранству, чији је један родитељ у тренутку његовог рођења био држављанин Републике Србије, стиче пореклом држављанство Републике Србије ако до навршене 23 године живота поднесе захтев за упис у евиденцију држављана. (Члан 10 Закона о држављанству)

Потребна документа:

• Попуњен захтев за упис у евиденцију држављана (Формулар MS WORD или PDF формат). Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади

• Доказ да лице није уписано у евиденцију држављана Републике Србије на територији Републике Србије, и то по месту пребивалишта или рођења његових родитеља у моменту рођења подносиоца захтева,

• Оригинал извода из матичне књиге рођених. Ако је лице рођено у САД извод из матичне књиге рођених мора бити оверен печатом Apostille у канцеларији Secretary of the State – Office for Authentication of Documents оне савезне државе у којој је подносилац захтева рођен. Такође, уз извод се доставља оверен превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбасади уз наплату таксе,

• Оригинал уверења о држављанству за родитеље, не старије од шест месеци,

• Извод из матичне књиге венчаних за родитеље,

• Извод из матичне књиге венчаних за лице које подноси захтев уколико је у браку,

• Доказ о боравку у САД (копија зелене карте или возачке дозволе),

• Фотокопија пасоша родитеља. Исту треба нотаризовати уколико се захтев не подноси лично у Амбасади.

Конзуларни трошкови износе 15 долара и плаћају се готовином или Money Order-ом који гласи на Амбасаду Републике Србије. Такса је неповратна.

Напомене:

• Сваки документ на енглеском језику мора имати оверен превод на српски језик. Уколико се пошаље превод документа, Амбасада врши оверу превода уз наплату таксе у износу од 34 долара по сваком документу. Уколико се пошаље документ без превода, наплаћује се превод и овера истог у износу од 78 долара по сваком документу.

 

УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА

Лице које је стекло држављанство Републике Србије, а није уписано у матичну књигу рођених или у евиденције држављана Републике Србије вођене по досадашњим прописима, може поднети затхев за утврђивање држављанства. (Члан 44 Закона о држављанству)

Потребна документа:

• Попуњен захтев за утврђивање држављаства (Формулар MS WORD или PDF формат). Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади

• Доказ да лице није уписано у евиденцију држављана Републике Србије на територији Републике Србије, и то по месту рођења подносиоца захтева и по месту рођења или пребивалишта његових родитеља у моменту рођења подносиоца захтева,

• Оригинал извода из матичне књиге рођених. Ако је лице рођено у САД извод из матичне књиге рођених мора бити оверен печатом Apostille у канцеларији Secretary of the State – Office for Authentication of Documents оне савезне државе у којој је подносилац захтева рођен. Такође, уз извод се доставља оверен превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбасади уз наплату таксе,

• Оригинал уверења о држављанству Републике Србије за родитеље, не старије од шест месеци,

• Извод из матичне књиге венчаних за родитеље,

• Извод из матичне књиге венчаних за лице које подноси захтев уколико је у браку,

• Доказ о боравку у САД (копија зелене карте или возачке дозволе),

• Фотокопија пасоша. Исту треба нотаризовати уколико се захтев не подноси лично у Амбасади.

Конзуларна такса износи 97 долара и плаћа се готовином или Money Order-ом који гласи на Амбасаду Републике Србије. Такса је неповратна.

Напомене:

• Сваки документ на енглеском језику мора имати оверен превод на српски језик. Уколико се пошаље превод документа, Амбасада врши оверу превода уз наплату таксе у износу од 34 долара по сваком документу. Уколико се пошаље документ без превода, наплаћује се превод и овера истог у износу од 78 долара по сваком документу.

 

ПОНОВНО СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА

Лице које је отпуштено из држављанства Републике Србије и стекло страно држављанство и лице коме је на захтев родитеља престало држављанство Републике Србије отпустом или одрицањем може поново стећи држављанство Републике Србије ако је навршило 18 година живота, ако му није одузета пословна способност и ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. (Члан 34 Закона о држављанству)

Потребна документа:

• Попуњен захтев за поновно стицање држављанства (Формулар MS WORD или PDF формат). Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади,

• Изјава да се Република Србија сматра својом државом (Формулар MS WORD или PDF формат). Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади,

• Решење о отпусту из држављанства Републике Србије (копија),

• Доказ о страном држављанству,

• Оригинал извода из матичне књиге рођених,

• Доказ о боравку у САД (копија зелене карте или возачке дозволе),

• Фотокопија пасоша. Исту треба нотаризовати уколико се захтев не подноси лично у Амбасади.

Конзуларна такса износи 248 долара и плаћа се готовином или Money Order-ом који гласи на Амбасаду Републике Србије. Такса је неповратна.

 

ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА

Држављанину Републике Србије држављанство Републике Србије престаје отпустом ако поднесе захтев за отпуст и ако испуњава следеће услове:

• да је навршио 18 година живота,

• да нема сметњи у погледу војне обавезе,

• да је измирио порезе и друге законске обавезе у Републици Србији,

• да је регулисао имовинско-правне обавезе из брачног односа и односа родитеља и деце према лицима која живе у Републици Србији и,

• да се против њега у Републици Србији не води кривични поступак због кривичног дела које се гони по службеној дужности, а ако је у Републици Србији осуђиван на казну затвора, да је ту казну издржао,

• да има страно држављанство или доказ да ће бити примљен у страно држављанство. (Члан 28 Закона о држављанству)

Потребна документа:

• Попуњен захтев (Формулар MS WORD или PDF формат) и упитник (Формулар MS WORD или PDF формат) за отпуст из држављанства. Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади,

• Оригинал извода из матичне књиге рођених (и за дете ако је обухваћено захтевом),

• Доказ о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци,

• Уверење надлежног суда да се против подносиоца захтева не води кривични поступак у Републици Србији,

• Уверење о измиреним пореским обавезaма у Републици Србији,

• Уверење надлежног Центра за социјални рад о измиреним пореско-правним обавезама из односа родитеља и деце,

• Доказ о страном држављанству или гаранција (зајемчење) да ће бити примљен у страно држављанство (и за дете уколико је обухваћено захтевом),

• Писана сагласност другог родитеља (Формулар MS WORD или PDF формат), уколико се истим захтевом тражи отпуст из држављанства и за децу до навршене 18 године живота (потпис родитеља мора бити оверен од стране Notary Public, уколико се иста не потписује у Амбасади).

• Дете узраста од 14 до навршених 18 година потписује изјаву (Формулар MS WORD или PDF формат) да је сагласно са поднетим захтевом родитеља за отпуст из држављанства. Потпис мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се дете не потписује у Амбасади,

• Доказ о боравку у САД (копија зелене карте или возачке дозволе),

• Фотокопија пасоша. Исту треба нотаризовати уколико се захтев не подноси лично у Амбасади.

Конзуларна такса износи 520 долара и плаћа се готовином или Money Order-ом који гласи на Амбасаду Републике Србије. Такса је неповратна.

Напомене:

• Сваки документ на енглеском језику мора имати оверен превод на српски језик. Уколико се пошаље превод документа, Амбасада врши оверу превода уз наплату таксе у износу од 34 долара по сваком документу. Уколико се пошаље документ без превода, наплаћује се превод и овера истог у износу од 78 долара по сваком документу.

• Овера потписа на сагласности другог родитеља се плаћа у износу од 36 долара

• Овера потписа детета да је сагласно са захтевом родитеља се плаћа у износу од 36 долара

 

ОДРИЦАЊЕ ОД ДРЖАВЉАНСТВА

Пунолетни држављанин Републике Србије, који је рођен и живи у иностранству и има страно држављанство, може се до навршене 25 године живота одрећи држављанства Републике Србије. Уз изјаву о одрицању од држављанства Републике Србије (Формулар MS WORD или PDF формат), која се мора дати лично у Амбасади, потребно је да се приложи:

• Оригинал извода из матичне књиге рођених,

• Оригинал уверења о држављанству Републике Србије,

• Уверење или други доказ о страном држављанству,

• Доказ о пребивалишту у иностранству (лична карта или друга исправа надлежног иностраног органа са адресом пребивалишта у иностранству),

• Фотокопија пасоша.

Конзуларна такса износи 520 долара и плаћа се готовином или Money Order-ом који гласи на Амбасаду Републике Србије. Такса је неповратна.

Напомене:

• Сваки документ на енглеском језику мора имати оверен превод на српски језик. Уколико се пошаље превод документа, Амбасада врши оверу превода уз наплату таксе у износу од 34 долара по сваком документу. Уколико се пошаље документ без превода, наплаћује се превод и овера истог у износу од 78 долара по сваком документу.

Напомена: Поред наведеног, Амбасада може да затражи и додатна документа приликом подношења захтева у вези са држављанством. Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке. Више информација о држављанству Републике Србије можете наћи овде. За додатне информације обратите се Амбасади.

 
 
 
 
 

Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ON-LINE АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВИЗА Д-ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Обавештење о ценама конзуларних услуга
Овера докумената
Ценовник конзуларних услуга
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша
Формулари
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство